Deserto.

capodanno1.jpg (29058 bytes)

capodanno2.jpg (26565 bytes)

capodanno3.jpg (37410 bytes)

capodanno4.jpg (21426 bytes)

capodanno5.jpg (38897 bytes)